คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 5

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะตามคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบเส้นด้ายชั้น 5 จะสามารถปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการ วางแผนการใช้เทคนิคเพื่อสร้างตัวอย่างเส้นด้าย ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์สิ่งทอในงานออกแบบเส้นด้าย พัฒนาการออกแบบเส้นด้ายและกระบวนการผลิตเส้นด้าย พัฒนาทักษะการเลือกใช้เทคนิคการผลิตเส้นด้าย แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อจากการออกแบบเส้นด้าย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.1 ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสี 1.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการออกแบบเส้นด้าย ไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือผ่านการฝึกอบรม หรือฝึกงาน ด้านการออกแบบเส้นด้าย ไม่น้อยกว่า 18 เดือน 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 5 จะต้อง 2.1 เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 4 แล้ว และผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 5 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ หรือ 2.2 ต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 4 จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ และ อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 5 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบเส้นด้าย ผู้จัดการฝ่าออกแบบเส้นด้าย ผู้จัดการฝ่ายออกแบบสิ่งทอ

หมายเหตุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง