คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ ชั้น 5

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะด้านการออกแบบเว็บไซต์ โดยจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการวางแผนการออกแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบรายละเอียดเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบสีสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบภาพสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบอักษรสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้ 1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ 2. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงานเบื้องต้น 3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้ 4. สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ 5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 6. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 7. มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการควบคุมงาน 8. มีคุณธรรมและจริยธรรม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ ชั้น 5 ต้องสอบผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ นักออกแบบเว็บไซต์ ชั้น 4 2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ ชั้น 5 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพนักออกแบบเว็บไซต์และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบเว็บไซต์ เช่น นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านการออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น

หมายเหตุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง