คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบรองเท้า ชั้น 7

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบรองเท้า ชั้น 7

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพด้านการออกแบบรองเท้า ชั้น 7 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับชำนาญมีประสบการณ์ทำงานเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพด้านการออกแบบรองเท้า เป็นผู้ที่กำหนดทิศทางนโยบายขององค์กร กำหนดตลาดเทรน แฟร์ชั่น และมีความเข้าใจในด้านตลาดด้านการด้านการออกแบบรองเท้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สามารถพูดจูงใจโน้มนาว ชี้แนะ คัดเลือกผลงาน และบริหารจัดการคน วัตถุดิบ เวลา และการผลิตได้มีความสามารถในการจูงใจ มีภาวะผู้นำในระดับสูง กล้าตัดสินใจมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดีและเข้าใจหลักการทางด้านสิทธิบัตร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักออกแบบรองเท้า ชั้น 7 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทดสอบโดย การสัมภาษณ์นำเสนอผลงาน (พาวเวอร์พอย) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกในหลายๆด้านและมีความน่าเชื่อถือและคัดกรองพิจารณา (เป็นการมอบให้จากการสมัครแต่ไม่จำเป็นต้องมีผู้ผ่านการคัดเลือก) 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพนักออกแบบรองเท้าชั้น 7 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพด้านอาชีพนักออกแบบรองเท้าชั้น 6 มาไม่น้อยกว่า 5 ปี 3. ชั้นคุณวุฒิจะต้องเป็นการเลื่อนที่ละชั้น ไม่สามารถมาสอบคุณวุฒิชั้น 7 ได้เลยหากไม่ผ่านคุณวุฒิชั้นที่ 6 มา และต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหน้าที่ในอาชีพด้านการออกแบบรองเท้า และสามารทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น มีหน้าที่ด้านบริหารองค์กร จัดการคน ทรัพยากร กำหนดนโยบาย

หมายเหตุ

…N/A…

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบรองเท้า ชั้น 6

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง