คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 6

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 6 ต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการและกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการแก้ปัญหาได้อย่างดี สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ มีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศรวมไปถึงมีทักษะทางเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนคนอื่นได้ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจหลักการทางด้านสิทธิบัตร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพชั้น 6 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะทดสอบโดยการสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ (ใช้คอมพิวเตอร์และ idea Sketch) 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 6 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 6 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในระดับที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีผลงาน,ประวัติการทำงานหลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 6 4. ชั้นคุณวุฒิต้องเป็นการเลื่อนทีละชั้น ไม่สามารถสอบคุณวุฒิ ชั้น 6 ได้เลยหากไม่ผ่านคุณวุฒิ ชั้น 5 มาจะไม่สามารถเข้ามาสอบได้ และต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

…N/A…

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 7

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง