คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบของเล่น ชั้น 5

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบของเล่น ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบของเล่น และสามารถนำเสนอแนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบเพื่อนำไปสู่การผลิต มีเข้าใจทางด้านทฏษฎีในการออกบบของเล่น เช่น มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตของเล่น เช่น มอก. EN71, ASTM เป็นอย่างดี และมีหลักคิดด้านการออกแบบที่เป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม มีทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีทางด้านการออกแบบของเล่น มีแนวคิดในการออกบบแสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้รวมทั้งมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบของเล่น ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ ซึ่งทดสอบโดยการสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนทั้งแบบปรนัยและอัตนัย รวมทั้งการสอบปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์ และ idea Sketch 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบของเล่น ชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการออกแบบ หรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี 3. ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพด้านการด้านการออกแบบของเล่น ชั้น 5 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบของเล่นในชั้นที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบของเล่น โดยมีผลงาน ประวัติการทำงาน หรือได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักออกแบบผลิตอุตสาหกรรม ใน ชั้น 4 อย่างน้อย 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มนักออกแบบแบบของเล่นซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบของเล่น

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบของเล่น ชั้น 6

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง