คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการออกแบบสตอรี่บอร์ด (Storyboard )และ/หรือ ลำดับงาน (Work Flow) สามารถแปลงความหมายจากความต้องการทางธุรกิจ (Requirements) เป็นสตอรี่บอร์ด (StoryBoard) เขียนลำดับงาน (Work Flow) ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard) ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการออกแบบฐานข้อมูล ( Database) สามารถแปลงความหมายจากความต้องการทางธุรกิจ (Requirements) เป็นความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram) แปลงความหมายจากความต้องการทางธุรกิจ (Requirements) เป็นพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data Dictionary) สร้างฐานข้อมูล (Database) เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการออกแบบหน้าจอ และ /หรือ รายงาน (GUI/Report) สามารถแปลงความหมายจากสตอรี่บอร์ด (Storyboard ) และ / หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็น หน้าจอ (GUI) แปลงความหมายจากสตอรี่บอร์ด (Storyboard ) และ / หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็นรายงาน (Report)เลือกใช้คอมโพเน้นท์ (Components) ที่เหมาะสมกับงานตรวจสอบความถูกต้องของหน้าจอ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านซอฟต์แวร์แล้วอย่างน้อย 3 ปี หรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม

หมายเหตุ

ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง