คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 7

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 7

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ระบบและนวัตกรรมการทำงาน และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์ และประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร กำหนดทิศทางและอนาคตและเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และต้องมีความสามารถ ในการพัฒนากฎบัตรของโครงการ ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ พัฒนาแผนบริหารจัดการโครงการ นิยามขอบเขตของโครงการ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 7 ต้องผ่านสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 ถึง 6 และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านนักบริหารโครงการสารสนเทศนับตั้งแต่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6 อย่างน้อย 5 ปี 2.กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 7 ต้องมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเกี่ยวกับนักบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง และต้องมีประสบการณ์บริหารโครงการมากกว่า 4 โครงการ และต้องเป็นผู้ที่ประสบการณ์ทำงานด้านนักบริหารโครงการสารสนเทศมาแล้วอย่างน้อย 15 ปี โดยต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจไม่น้อยกว่า 4 ปี และต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปริญญาตรี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการด้านนโยบายและแผน

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพระดับพิเศษ ผู้บริหารอาวุโสระดับสูง - Project Director/Program Manager

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 6

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง