คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 6

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำองค์ความรู้จากสาขาอาชีพอื่นที่มีความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้ได้ สามารถกำหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กรโดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะในการวางแผนงานขอบเขตการบริหารโครงการ รวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ จัดหางบประมาณ วางแผนบริหารจัดการคุณภาพ วางแผนบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และบริหารจัดการทีมงานของโครงการได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 6 จะต้องผ่านสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 ถึง 5 และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านนักบริหารโครงการสารสนเทศนับตั้งแต่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 อย่างน้อย 5 ปี 2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 6 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน ด้านนักบริหารโครงการสารสนเทศมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี และมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเกี่ยวกับนักบริหารโครงการสารสนเทศไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง และต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปริญญาตรี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการด้านนโยบายและแผน ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการด้านการเงิน

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ชั้น 6 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ หรือ ผู้บริหารในอาชีพระดับสูง (Project Manager)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 7

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง