คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 4

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลายและครอบคลุมการปฏิบัติงาน การหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง และต้องสามารถวางแผนบริหารจัดการการสื่อสาร อำนวยการและบริหารงานโครงการ ตรวจตราและควบคุมงานโครงการ ควบคุมขอบเขตของโครงการ ควบคุมตารางการทำงานของโครงการ ควบคุมการสื่อสาร ควบคุมการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ และปิดโครงการได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านนักบริหารโครงการสารสนเทศนับตั้งแต่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 แล้วอย่างน้อย 2 ปี 2.กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านนักบริหารโครงการสารสนเทศมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และต้องมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเกี่ยวกับนักบริหารโครงการสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง และต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านบุคคลและอาชีพ นักวิเคราะห์ด้านการบริหารและองค์การ วิศวกรอุตสาหการ และ การผลิต นักวิเคราะห์การเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพด้านนโยบายและการบริหาร

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ชั้น 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพระดับต้น หรือ ผู้บริหารระดับต้น (Project Supervisor)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 5

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง