คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 2

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถระบุความเป็นอันตรายของสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากการรั่วไหล หก ตก หล่น หรือการระเบิดของสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบของของเสียอุตสาหกรรมที่มีความอันตราย โดยสังเกตจากข้อมูลความเสี่ยงในการขนส่งสารอันตราย เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันได้อย่างเหมาะสมตามคุณสมบัติและข้อจำกัดของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในระดับเบื้องต้น เก็บรักษา ดูแล สอบเทียบและเตรียมความพร้อมในการใช้งานของเครื่องมือตรวจวัดความปนเปื้อนในอากาศภาคสนามได้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตและให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอประเมินระดับความรุนแรงเบื้องต้นเพื่อแจ้งหน่วยตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของบริษัทหรือหน่วยงานป้องกันภัยในระดับต่อไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุดำเนินการแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 3. ผ่านการอบรม OSHA 29CFR 1910.120 (HAZWOPER) 24 ชั่วโมง หรือ เทียบเท่า 4. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค และการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านกากของเสียอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 3

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง