คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 4

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 4 นั้นจะมีทักษะในการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์และรายงานปัญหาอุปสรรคของการทำงาน รวมถึงการรับรองระบบคุณภาพ ตรวจสอบระบบตามข้อกำหนดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก การตรวจสอบตัวอย่างที่รับคืนจากลูกค้าและทวนสอบย้อนกลับกระบวนการผลิต ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต และการแจ้งผลการตรวจสอบและชดเชยผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าด้วยตนเอง เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ 2. การทำงานเป็นทีม 3. สามารถนำทฤษฎีและความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 4. การมีไหวพริบและสามารถเรียนรู้จากงานที่ทำ 5. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 6. มีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 3 หน่วย 2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพนักจัดการและประกันคุณภาพแปรรูปนมชั้นที่ 4 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 3 มาก่อน 3. ผู้ที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 4 ร่วม หรือควบกับคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 5 พร้อมกันได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพนักจัดการและและประกันคุณภาพแปรรูปนม ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 5

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง