คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 3

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 3 นั้นจะสามารถตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม สุ่มตัวอย่างและตรวจสอบตามวิธีที่กำหนด บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์รายงานปัญหา อุปสรรคของการทำงาน การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และ ตรวจสอบตัวอย่างที่ได้รับคืนจากลูกค้า และตรวจสอบย้อนกลับกระบวนการผลิต เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2. ทักษะการเรียนรู้ 3. การทำงานเป็นทีม 4. การตัดสินใจเบื้องต้น 5. ทักษะการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขานักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 4 หน่วย 2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขานักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 3 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 2 มาก่อน 3. ผู้ที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 3 ร่วม หรือควบกับคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 4 พร้อมกันได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย พนักงานควบคุมคุณภาพ

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง