คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถลากจูงคอนเทนเนอร์/แผ่นระวางสินค้า ชั้น1

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถลากจูงคอนเทนเนอร์/แผ่นระวางสินค้า ชั้น1

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะในการปฏิบัติงานขับรถ มีความเข้าใจในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่สายการบินกำหนด (ตามข้อกำหนดของกรมฯ ที่รับรองคู่มือเรื่องความปลอดภัย ให้) 2. บัตรอนุญาตการเข้าถึงอากาศยาน คุณสมบัติ/ข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ 1. สมรรถนะทุกสมรรถนะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ International Standards ของ IATA Ground Operations Manual–IGOM ที่มีอยู่ใน Airport Handling Manual (เช่น Aircraft Emergency Procedures & Aircraft/Airport Security Procedures) 2. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่สายการบินกำหนด (ตามข้อกำหนดของกรมฯ ที่รับรองคู่มือเรื่องความปลอดภัย ให้) กฎข้อบังคับของผู้ประกอบการ เช่น Ground Operation Manual 4. กฎข้อบังคับของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ เช่น Airport Operation Procedure, Emergency Response Procedure, Airside Safety Rule & Regulation ของสนามบินนั้น 5. คู่มือของผู้มีส่วนได้-เสียทางธุรกิจ เช่น คู่มือการใช้งานอุปกรณ์บริการภาคพื้น เป็นต้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่สนใจที่จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสายงานบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด เช่น ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบิน และบุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการบิน

  • สายงาน :
    สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถลากจูงคอนเทนเนอร์/แผ่นระวางสินค้า ชั้น 2

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง