การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
2
จำนวนสมรรถนะ
27

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 2 คุณวุฒิวิชาชีพ )

2 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ ชั้น 6
สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ ชั้น 7
สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5
สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6
สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 7

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน

สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน กรุงเทพมหานคร

ปฏิทินรอบประเมิน