สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)

การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
7
จำนวนสมรรถนะ
72

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 7 คุณวุฒิวิชาชีพ )

7 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพนักบริหารจัดการสปา ชั้น 4
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพนักบริหารจัดการสปา ชั้น 5
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส ชั้น 2
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส ชั้น 3
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส ชั้น 4
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทรนเนอร์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทรนเนอร์ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทอราปิ้ส ชั้น 2
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทอราปิ้ส ชั้น 3
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทอราปิ้ส ชั้น 4
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาแอดเทนเดน ชั้น 2
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาแอดเทนเดน ชั้น 3
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย(ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทอราปิ้ส ชั้น 4
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย(ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทอราปิ้ส ชั้น 3

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพนักบริหารจัดการสปา 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพสปาเทรนเนอร์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพสปาเทอราปิ้ส 6 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพสปาแอดเทนเดน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

บริษัท สุโข สปา จำกัด ภูเก็ต
บริษัท เฮลท์ ล้านนา จำกัด เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม ปทุมธานี
วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสอนวิชาชีพ ความงาม และสุขภาพสปา ชีวาศรม กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ เชียงใหม่
ผ่าน
91.44%
ไม่ผ่าน 8.56%

ปฏิทินรอบประเมิน