การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
9
จำนวนสมรรถนะ
161

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 9 คุณวุฒิวิชาชีพ )

9 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถัก ชั้น 2
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถัก ชั้น 3
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถัก ชั้น 4
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถัก ชั้น 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 2
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 3
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 4
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักพัฒนาผ้าถัก ชั้น 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักพัฒนาผ้าถัก ชั้น 6
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักพัฒนาผ้าทอ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักพัฒนาผ้าทอ ชั้น 6
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักพัฒนาเส้นด้าย ชั้น 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักพัฒนาเส้นด้าย ชั้น 6
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบผ้าถัก ชั้น 4
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบผ้าถัก ชั้น 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 4
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 5

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถัก 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาผ้าถัก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาผ้าทอ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาเส้นด้าย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบผ้าถัก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบผ้าทอ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่
สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า ชลบุรี
ผ่าน
100.00%
ไม่ผ่าน 0.00%

ปฏิทินรอบประเมิน