ข้อมูลเชิงวิเคราะห์
สำหรับสาขาวิชาชีพ

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับสาขาวิชาชีพการผังเมือง

การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
1
จำนวนสมรรถนะ
27

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 1 คุณวุฒิวิชาชีพ )

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 6
สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 7

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพการผังเมือง

สาขาวิชาชีพการผังเมือง
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพนักผังเมือง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

สมาคมนักผังเมืองไทย นนทบุรี
ผ่าน
66.00%
ไม่ผ่าน 34.00%

ปฏิทินรอบประเมิน