การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
3
จำนวนสมรรถนะ
44

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 3 คุณวุฒิวิชาชีพ )

3 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง (บุคลากรหลัก) ชั้น 6
สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง (บุคลากรหลัก) ชั้น 7
สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 6
สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 7
สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง(บุคลากรสนับสนุน) ชั้น 5

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพการผังเมือง

สาขาวิชาชีพการผังเมือง
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพนักผังเมือง 6 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

สมาคมนักผังเมืองไทย นนทบุรี
ผ่าน
66.00%
ไม่ผ่าน 34.00%

ปฏิทินรอบประเมิน