สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
0
จำนวนสมรรถนะ
0

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 0 คุณวุฒิวิชาชีพ )

0 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา


• องค์กรรับรอง

ปฏิทินรอบประเมิน