การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
2
จำนวนสมรรถนะ
23

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 2 คุณวุฒิวิชาชีพ )

2 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง อาชีพผู้ประกอบการเกษตร ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง อาชีพผู้ประกอบการเกษตร ชั้น 6
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ชั้น 6

ภาพรวมของสาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง

สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพผู้ประกอบการ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

ปฏิทินรอบประเมิน