การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
8
จำนวนสมรรถนะ
44

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 8 คุณวุฒิวิชาชีพ )

8 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตยาง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตยาง ชั้น 4
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมการขึ้นรูปยาง ชั้น 1
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมการขึ้นรูปยาง ชั้น 2
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมการขึ้นรูปยาง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมการฉาบยาง ชั้น 1
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมการฉาบยาง ชั้น 2
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมการฉาบยาง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมการผสมยาง ชั้น 1
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมการผสมยาง ชั้น 2
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมการผสมยาง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมการผสมยาง ชั้น 4
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมการอบยาง ชั้น 1
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมการอบยาง ชั้น 2
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมการอบยาง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 4
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 5
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 2
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 4
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยาง ชั้น 4

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตยาง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมการขึ้นรูปยาง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมการฉาบยาง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมการผสมยาง 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมการอบยาง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยาง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
ผ่าน
54.55%
ไม่ผ่าน 45.45%

ปฏิทินรอบประเมิน