การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
5
จำนวนสมรรถนะ
52

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 5 คุณวุฒิวิชาชีพ )

5 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสียและสูญหาย ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสียและสูญหาย ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานขาย ชั้น 2
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานขาย ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานปฏิบัติการขาย ชั้น 2
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานปฏิบัติการขาย ชั้น 3

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพบริหารร้านค้า 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพป้องกันความสูญเสีย 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขาย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานปฏิบัติการขาย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี
สมาคมผู้ค้าปลีกไทย กรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร
ผ่าน
72.55%
ไม่ผ่าน 27.45%

ปฏิทินรอบประเมิน