ข้อมูลเชิงวิเคราะห์
สำหรับสาขาวิชาชีพ

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับสาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก

การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
3
จำนวนสมรรถนะ
28

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 3 คุณวุฒิวิชาชีพ )

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานขาย ชั้น 2
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานขาย ชั้น 3

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพบริหารร้านค้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพป้องกันความสูญเสีย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขาย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กรุงเทพมหานคร
ผ่าน
70.62%
ไม่ผ่าน 29.38%

ปฏิทินรอบประเมิน