การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
3
จำนวนสมรรถนะ
77

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 3 คุณวุฒิวิชาชีพ )

3 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ชั้น 6
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ชั้น 7
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ชั้น 8
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 5
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 5
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 6
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 7
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 8

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริการวิจัย

สาขาวิชาชีพบริการวิจัย
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพนักวิจัย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย 4 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ปฏิทินรอบประเมิน