สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


0 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าด้านระบบไฟฟ้า 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนายสถานี 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอกระบบ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ