สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง

การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
16
จำนวนสมรรถนะ
109

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 16 คุณวุฒิวิชาชีพ )

16 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานความปลอดภัย อาชีพผู้ดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอกระบบ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ชั้น 4
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าด้านระบบไฟฟ้า ชั้น 4
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม ชั้น 4
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ชั้น 5
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพนายสถานี ชั้น 4
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชั้น 4
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า ชั้น 4

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง

สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพผู้ดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอกระบบ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าด้านระบบไฟฟ้า 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนายสถานี 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า 1 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

การรถไฟแห่งประเทศไทยโดย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ กรุงเทพมหานคร
บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผ่าน
92.05%
ไม่ผ่าน 7.95%

ปฏิทินรอบประเมิน