การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
2
จำนวนสมรรถนะ
16

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 2 คุณวุฒิวิชาชีพ )

2 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 2
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 3
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ชั้น 1
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ชั้น 2
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ชั้น 3

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม นครปฐม
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย นนทบุรี
ผ่าน
92.51%
ไม่ผ่าน 7.49%

ปฏิทินรอบประเมิน