สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์

การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
6
จำนวนสมรรถนะ
64

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 6 คุณวุฒิวิชาชีพ )

6 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 7
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ชั้น 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ชั้น 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพบรรณาธิการ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพบรรณาธิการ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพบรรณาธิการ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพบรรณาธิการ ชั้น 6

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพนักพิสูจน์อักษร 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบกราฟิก 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเขียน 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักแปล 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพบรรณาธิการ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ผ่าน
71.43%
ไม่ผ่าน 28.57%

ปฏิทินรอบประเมิน