สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


20 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล ชั้น 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล ชั้น 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด ชั้น 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด ชั้น 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงไฟฟ้า ชั้น 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงไฟฟ้า ชั้น 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ ชั้น 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ ชั้น 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ภาคสนาม (Field InstrumentMaintenance Technician) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ระบบควบคุมการผลิต (SystemControl Instrument Maintenance Technician) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม สำหรับงานวิเคราะห์ (AnalyzerInstrument Maintenance Technician) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงไฟฟ้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ