ข้อมูลเชิงวิเคราะห์
สำหรับสาขาวิชาชีพ

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
4
จำนวนสมรรถนะ
39

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 4 คุณวุฒิวิชาชีพ )

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล ชั้น 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล ชั้น 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด ชั้น 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด ชั้น 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงไฟฟ้า ชั้น 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงไฟฟ้า ชั้น 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ ชั้น 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงไฟฟ้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ระยอง
ผ่าน
33.65%
ไม่ผ่าน 66.35%

ปฏิทินรอบประเมิน