สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์


14 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักบริหารการประชาสัมพันธ์ ชั้น 6 สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักบริหารการประชาสัมพันธ์ ชั้น 7
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักสื่อสารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักสื่อสารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ชั้น 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชั้น 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ชั้น 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ชั้น 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ชั้น 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ชั้น 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ชั้น 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์
อาชีพนักบริหารการประชาสัมพันธ์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักสื่อสารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ