การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
11
จำนวนสมรรถนะ
62

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 11 คุณวุฒิวิชาชีพ )

11 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป ชั้น 2
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพบุคคล ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพบุคคล ชั้น 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสถาปัตยกรรม ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสถาปัตยกรรม ชั้น 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสื่อมวลชน ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสื่อมวลชน ชั้น 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพแต่งงาน ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพแต่งงาน ชั้น 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพแฟชั่น ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพแฟชั่น ชั้น 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพช่างควบคุมคุณภาพงานอัดภาพระบบดิจิตอล ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพช่างปรับแต่งภาพ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพช่างปรับแต่งภาพ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพช่างผลิตภาพระบบดิจิตอล ชั้น 2
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพช่างผลิตภาพระบบดิจิตอล ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพนักออกแบบกราฟิก ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพนักออกแบบกราฟิก ชั้น 4

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพช่างภาพทั่วไป 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพบุคคล 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพสถาปัตยกรรม 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพสื่อมวลชน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพแต่งงาน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพแฟชั่น 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างควบคุมคุณภาพงานอัดภาพระบบดิจิตอล 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างปรับแต่งภาพ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างผลิตภาพระบบดิจิตอล 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบกราฟิก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ กรุงเทพมหานคร
สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ กรุงเทพมหานคร
ผ่าน
57.58%
ไม่ผ่าน 42.42%

ปฏิทินรอบประเมิน