สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


32 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพคนครัว ชั้น 1 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพคนครัว ชั้น 2 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพคนครัว ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักวิทยุสื่อสาร ชั้น 1 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักวิทยุสื่อสาร ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 3 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 4 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพลูกเรือประมง ชั้น 2 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพลูกเรือประมง ชั้น 3 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพลูกเรือประมง ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ชั้น 1 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ชั้น 2 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ชั้น 3 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ชั้น 4 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 2 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 3 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนลาก ชั้น 1 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนลาก ชั้น 2 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนลาก ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนครอบ ชั้น 1 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนครอบ ชั้น 2 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนครอบ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนล้อมจับ ชั้น 1 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนล้อมจับ ชั้น 2 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนล้อมจับ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนลอย ชั้น 1 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนลอย ชั้น 2 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนลอย ชั้น 3

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพการเดินเรือ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ
อาชีพคนครัว 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิทยุสื่อสาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเดินเรือประมง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพลูกเรือประมง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างกลเรือ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพต้นกลเรือ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพรองต้นกลเรือ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักประมงอวนลาก 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักประมงอวนครอบ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักประมงอวนล้อมจับ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักประมงอวนลอย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ