การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
14
จำนวนสมรรถนะ
150

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 14 คุณวุฒิวิชาชีพ )

14 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรืออาชีพช่างกลเรือ ชั้น 1
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรืออาชีพช่างกลเรือ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรืออาชีพช่างกลเรือ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรืออาชีพต้นกลเรือ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรืออาชีพต้นกลเรือ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรืออาชีพต้นกลเรือ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรืออาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรืออาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรืออาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนลาก ชั้น 1
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนครอบ ชั้น 1
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนครอบ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนครอบ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนล้อมจับ ชั้น 1
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนล้อมจับ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนล้อมจับ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนลอย ชั้น 1
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนลอย ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนลอย ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนลาก ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนลาก ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพคนครัว ชั้น 1
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพคนครัว ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพคนครัว ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักวิทยุสื่อสาร ชั้น 1
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักวิทยุสื่อสาร ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพลูกเรือประมง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพลูกเรือประมง ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมงอาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมงอาชีพลูกเรือประมง ชั้น 2

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพการเดินเรือ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพช่างกลเรือ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพต้นกลเรือ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพรองต้นกลเรือ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักประมงอวนลาก 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักประมงอวนครอบ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักประมงอวนล้อมจับ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักประมงอวนลอย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพคนครัว 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิทยุสื่อสาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเดินเรือประมง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพลูกเรือประมง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ชลบุรี
ผ่าน
100.00%
ไม่ผ่าน 0.00%

ปฏิทินรอบประเมิน