การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
4
จำนวนสมรรถนะ
176

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 4 คุณวุฒิวิชาชีพ )

4 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ชั้น 4
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ชั้น 5
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 1
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 6
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 7
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 8

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ 9 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย นนทบุรี
ผ่าน
68.66%
ไม่ผ่าน 31.34%

ปฏิทินรอบประเมิน