การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
1
จำนวนสมรรถนะ
171

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 1 คุณวุฒิวิชาชีพ )

1 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 5

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี
ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี
ผ่าน
46.79%
ไม่ผ่าน 53.21%

ปฏิทินรอบประเมิน