สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


7 คุณวุฒิวิชาชีพ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การประกอบระบบทางกล) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การประกอบระบบสื่อสาร) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การประกอบระบบไฟฟ้า) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การออกแบบระบบทางกล) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การออกแบบระบบสื่อสาร) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การออกแบบระบบไฟฟ้า) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรมการแสดงผลและควบคุมการผลิต) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ในระบบการผลิต) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรมเชื่อมฐานข้อมูลการผลิต) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ