การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
5
จำนวนสมรรถนะ
40

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 5 คุณวุฒิวิชาชีพ )

5 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย ชั้น 3
สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย ชั้น 4
สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย ชั้น 5
สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ชั้น 2
สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ชั้น 3
สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ชั้น 4
สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ชั้น 5
สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ชั้น 6
สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้สำรวจภัยยานยนต์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้สำรวจภัยยานยนต์ ชั้น 4

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพประกันภัย

สาขาวิชาชีพประกันภัย
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย 7 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สำรวจภัยยานยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

ปฏิทินรอบประเมิน