สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


28 คุณวุฒิวิชาชีพ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 6 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 7 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 8
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ระดับ 6 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ระดับ 7 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ระดับ 8
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 6 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 7 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 8
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาเวียดนาม) ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาเวียดนาม) ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาเวียดนาม) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 6

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา
อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานงบประมาณ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานทั่วไป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานบุคคล 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานวิชาการ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอนภาษาจีน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิจัย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาเวียดนาม) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ