การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
9
จำนวนสมรรถนะ
175

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 9 คุณวุฒิวิชาชีพ )

9 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารค่าตอบแทน) ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารค่าตอบแทน) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารผลงาน) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พนักงานสัมพันธ์) ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พนักงานสัมพันธ์) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (วางแผนอัตรากำลัง) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร) ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 5
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 6
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคลอาชีพนักบริหารงานบุคคล (พัฒนาองค์การ) ชั้น 4

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพนักบริหารงานบุคคล 14 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ผ่าน
30.86%
ไม่ผ่าน 69.14%

ปฏิทินรอบประเมิน