การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
6
จำนวนสมรรถนะ
250

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 6 คุณวุฒิวิชาชีพ )

6 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 5
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 1
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล(Nurses’ aides/ Care givers) ชั้น 2

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ 8 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลเด็ก 8 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ไม่ระบุ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด นครปฐม
บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด สุพรรณบุรี
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว) นครปฐม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เชียงใหม่
สภาการพยาบาล นนทบุรี
สมาคมโรงเรียนบริบาล ชลบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฏร์การบริบาล สุราษฎร์ธานี
โรงเรียน ณ สาธรบริบาลนวดไทยสัปปายะ หนองบัวลำภู
โรงเรียนกลมเกลียวการบริบาล จันทบุรี
โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนครสวรรค์การบริรักษ์และภาษา นครสวรรค์
โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี นนทบุรี
โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่ เชียงใหม่
โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา สมุทรสาคร
โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอุดรรักษ์การบริบาล อุดรธานี
ผ่าน
99.14%
ไม่ผ่าน 0.86%

ปฏิทินรอบประเมิน