ข้อมูลเชิงวิเคราะห์
สำหรับสาขาวิชาชีพ

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
4
จำนวนสมรรถนะ
121

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 4 คุณวุฒิวิชาชีพ )

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 1
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ชั้น 2

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลเด็ก 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด นครปฐม
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว) นครปฐม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เชียงใหม่
สมาคมโรงเรียนบริบาล ชลบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฏร์การบริบาล สุราษฎร์ธานี
โรงเรียน ณ สาธรบริบาลนวดไทยสัปปายะ หนองบัวลำภู
โรงเรียนกลมเกลียวการบริบาล จันทบุรี
โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี นนทบุรี
โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่ เชียงใหม่
โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา สมุทรสาคร
ผ่าน
99.74%
ไม่ผ่าน 0.26%

ปฏิทินรอบประเมิน