สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


93 คุณวุฒิวิชาชีพ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 1 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ระดับ 2
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
อาชีพธุรการหอผู้ป่วย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักการตลาดทางการแพทย์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ 5 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักต้อนรับผู้ป่วย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักประชาสัมพันธ์ทางการแพทย์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเวชสถิติ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักโสตทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทางจุลชีววิทยา 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทางเคมี 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตยาจากสมุนไพร 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (HealthcareNetwork Administrator) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Healthcare Business Analyst) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเวชระเบียน (Medical Recorder) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเวชสถิติ (Medical Statistician) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา (Pathology Informatician) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Informatician) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ 8 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลเด็ก 8 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ