ข้อมูลเชิงวิเคราะห์
สำหรับสาขาวิชาชีพ

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
4
จำนวนสมรรถนะ
121

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 4 คุณวุฒิวิชาชีพ )

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 1
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ชั้น 2

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลเด็ก 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด นครปฐม
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว) นครปฐม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เชียงใหม่
สมาคมโรงเรียนบริบาล ชลบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฏร์การบริบาล สุราษฎร์ธานี
โรงเรียน ณ สาธรบริบาลนวดไทยสัปปายะ หนองบัวลำภู
โรงเรียนกลมเกลียวการบริบาล จันทบุรี
โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี นนทบุรี
โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่ เชียงใหม่
โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา สมุทรสาคร
โรงเรียนอุดรรักษ์การบริบาล อุดรธานี
ผ่าน
99.55%
ไม่ผ่าน 0.45%

ปฏิทินรอบประเมิน