การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
1
จำนวนสมรรถนะ
94

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 1 คุณวุฒิวิชาชีพ )

1 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด อาชีพแม่บ้าน ชั้น 1
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด อาชีพแม่บ้าน ชั้น 2
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด อาชีพแม่บ้าน ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด อาชีพแม่บ้าน ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด อาชีพแม่บ้าน ชั้น 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพแม่บ้าน 9 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

บริษัท รอยส์ เซอร์วิส จำกัด นนทบุรี
บริษัท ศูนย์พยาบาลพิเศษดวงใจ จำกัด กรุงเทพมหานคร
บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
ผ่าน
100.00%
ไม่ผ่าน 0.00%

ปฏิทินรอบประเมิน