สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


17 คุณวุฒิวิชาชีพ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพช่างทำผมบุรุษ ระดับ 1 สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพช่างทำผมบุรุษ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพช่างทำผมบุรุษ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพช่างทำผมบุรุษ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพช่างทำผมสตรี ระดับ 1 สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพช่างทำผมสตรี ระดับ 2 สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพช่างทำผมสตรี ระดับ 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพช่างทำผมสตรี ระดับ 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพนักบริหารจัดการสปา ระดับ 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพนักบริหารจัดการสปา ระดับ 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส ระดับ 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส ระดับ 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพสปาเทรนเนอร์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพสปาเทอราปิ้ส ระดับ 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพสปาเทอราปิ้ส ระดับ 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพสปาเทอราปิ้ส ระดับ 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพสปาแอดเทนเดน ระดับ 3

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
อาชีพนักบริหารจัดการสปา 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพสปาเทรนเนอร์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพสปาแอดเทนเดน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างทำผมบุรุษ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างทำผมสตรี 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารจัดการสปา 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพสปาเทรนเนอร์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพสปาเทอราปิ้ส 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพสปาแอดเทนเดน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ