ข้อมูลเชิงวิเคราะห์
สำหรับสาขาวิชาชีพ

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย

การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
2
จำนวนสมรรถนะ
42

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 2 คุณวุฒิวิชาชีพ )

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมบุรุษ ชั้น 1
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมบุรุษ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมบุรุษ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมบุรุษ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมสตรี ชั้น 1
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมสตรี ชั้น 2
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมสตรี ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมสตรี ชั้น 4

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพช่างทำผมบุรุษ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างทำผมสตรี 4 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

บริษัท เอ็น เอ็น พี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า ชลบุรี
โรงเรียนเสริมสวยชลาชล กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์ ปทุมธานี
ผ่าน
94.92%
ไม่ผ่าน 5.08%

ปฏิทินรอบประเมิน