ข้อมูลเชิงวิเคราะห์
สำหรับสาขาวิชาชีพ

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้

การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
2
จำนวนสมรรถนะ
53

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 2 คุณวุฒิวิชาชีพ )

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ชั้น 1
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ชั้น 2
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบไทย ชั้น 1
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบไทย ชั้น 2
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบไทย ชั้น 3

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบไทย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
ผ่าน
94.63%
ไม่ผ่าน 5.37%

ปฏิทินรอบประเมิน