การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
2
จำนวนสมรรถนะ
11

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 2 คุณวุฒิวิชาชีพ )

2 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางาน Checking Fixture อาชีพช่างปรับประกอบ Checking Fixture ชั้น 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางาน Checking Fixture อาชีพช่างปรับประกอบ Checking Fixture ชั้น 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางาน Checking Fixture อาชีพช่างออกแบบ Checking Fixture ชั้น 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางาน Checking Fixture อาชีพช่างออกแบบ Checking Fixture ชั้น 5

ภาพรวมของสาขางาน Checking Fixture

สาขางาน Checking Fixture
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพช่างปรับประกอบ Checking Fixture 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างออกแบบ Checking Fixture 2 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

ปฏิทินรอบประเมิน