การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
1
จำนวนสมรรถนะ
48

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 1 คุณวุฒิวิชาชีพ )

1 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 5

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน

สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 6 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ลำปาง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ผ่าน
18.32%
ไม่ผ่าน 81.68%

ปฏิทินรอบประเมิน