การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
3
จำนวนสมรรถนะ
25

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 3 คุณวุฒิวิชาชีพ )

3 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) ชั้น 6
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร ชั้น 4

ภาพรวมของสาขาอุตสาหกรรมอาหาร

สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร 1 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี
ผ่าน
93.84%
ไม่ผ่าน 6.16%

ปฏิทินรอบประเมิน