สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร


ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร

สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร
อาชีพผู้จัดการร้าน 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานร้าน 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ