การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
3
จำนวนสมรรถนะ
19

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 3 คุณวุฒิวิชาชีพ )

3 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ชั้น 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ชั้น 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ชั้น 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพพนักงานร้าน ชั้น 1
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพพนักงานร้าน ชั้น 2
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพพนักงานร้าน ชั้น 3

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร

สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพผู้จัดการร้าน 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานร้าน 3 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

ปฏิทินรอบประเมิน