สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย


71 คุณวุฒิวิชาชีพ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 2 สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 3 สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 4 สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 5
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างน้ำ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างน้ำ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างน้ำ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย ระดับ 2 สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย ระดับ 3 สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย ระดับ 5
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพตัวแทนจัดหา (Broker) ของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 4 สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพตัวแทนจัดหา (Broker) ของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย 5 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ประสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบสถานที่จัดการของเสีย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม 5 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิเคราะห์ของเสียอุตสาหกรรมในระดับห้องปฏิบัติการ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม 8 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลการบำบัด/กำจัดมลพิษทางน้ำ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลการบำบัด/กำจัดมลพิษทางอากาศ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้เก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้เก็บตัวอย่างน้ำ 7 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้บริการรับจัดหา (Broker) ของเสียอุตสาหกรรม 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพตัวแทนจัดหา (Broker) ของเสียอุตสาหกรรม 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ