การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
7
จำนวนสมรรถนะ
0

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 7 คุณวุฒิวิชาชีพ )

7 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับ A1
สมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับ A2
สมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับ B1
สมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับ B2

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

สมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

ไม่ระบุ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 6 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จำกัด
ผ่าน
81.02%
ไม่ผ่าน 18.98%

ปฏิทินรอบประเมิน