การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
17
จำนวนสมรรถนะ
48

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 17 คุณวุฒิวิชาชีพ )

17 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานความร้อนในอาคาร ชั้น 6
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน ชั้น 6
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในอาคาร ชั้น 6
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน ชั้น 6
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ช่วยผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานด้านความร้อน ชั้น 5
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ช่วยผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานด้านไฟฟ้า ชั้น 5
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน ชั้น 6
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานความร้อน ชั้น 2
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานระบบทำความเย็นและปรับอากาศ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า ชั้น 2
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานความร้อน ชั้น 3
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็นและปรับอากาศ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ชั้น 3
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานความร้อน ชั้น 5
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคาร ชั้น 4
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงาน ชั้น 4
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไฟฟ้า ชั้น 5

ภาพรวมของสาขาการจัดการพลังงาน

สาขาการจัดการพลังงาน
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานความร้อนในอาคาร 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในอาคาร 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานด้านความร้อน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานด้านไฟฟ้า 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานความร้อน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานระบบทำความเย็นและปรับอากาศ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานความร้อน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็นและปรับอากาศ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานความร้อน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคาร 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงาน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไฟฟ้า 1 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ผ่าน
64.44%
ไม่ผ่าน 35.56%

ปฏิทินรอบประเมิน