การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
2
จำนวนสมรรถนะ
12

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 2 คุณวุฒิวิชาชีพ )

2 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพไฟฟ้า อาชีพช่างซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ชั้น 3
สาขาวิชาชีพไฟฟ้า อาชีพช่างซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ชั้น 4
สาขาวิชาชีพไฟฟ้า อาชีพช่างซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต(จอแสดงผล) ชั้น 4

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพช่างซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 3 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

บริษัท ดี เพาเวอร์ ไอที เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร

ปฏิทินรอบประเมิน