สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา


12 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 3 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 4 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 7
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานวิชาการ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานวิชาการ ชั้น 6
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานงบประมาณ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานงบประมาณ ชั้น 6
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานบุคคล ชั้น 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานบุคคล ชั้น 6
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานทั่วไป ชั้น 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานทั่วไป ชั้น 6

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา
อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานวิชาการ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานงบประมาณ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานบุคคล 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานทั่วไป 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ