การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
6
จำนวนสมรรถนะ
95

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 6 คุณวุฒิวิชาชีพ )

6 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 7
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานงบประมาณ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานงบประมาณ ชั้น 6
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานทั่วไป ชั้น 5
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานทั่วไป ชั้น 6
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานบุคคล ชั้น 5
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานบุคคล ชั้น 6
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานวิชาการ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานวิชาการ ชั้น 6

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 9 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพมหานคร
ผ่าน
78.24%
ไม่ผ่าน 21.76%

ปฏิทินรอบประเมิน