การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
26
จำนวนสมรรถนะ
214

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 26 คุณวุฒิวิชาชีพ )

26 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ชั้น 1
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบก๊าซธรรมชาติอัดในรถบรรทุกและรถบัส ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลัง ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลัง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องล่าง ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องล่าง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ชั้น 1
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมเครื่องล่างรถบรรทุกและรถบัส ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมเครื่องล่างรถบรรทุกและรถบัส ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพผู้ให้บริการยางรถยนต์ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพผู้ให้บริการล้างรถและขัดสี ชั้น 1
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใช้แล้ว ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใหม่ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใหม่ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพพนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพพนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ ชั้น 3

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบก๊าซธรรมชาติอัดในรถบรรทุกและรถบัส 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลัง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องล่าง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องล่างรถบรรทุกและรถบัส 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้บริการยางรถยนต์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้บริการล้างรถและขัดสี 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขาย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

บริษัท ทีโอ จำกัด กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อุดรธานี
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ลำปาง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เชียงราย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กรุงเทพมหานคร
ผ่าน
85.87%
ไม่ผ่าน 14.13%

ปฏิทินรอบประเมิน