ข้อมูลเชิงวิเคราะห์
สำหรับสาขาวิชาชีพ

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
6
จำนวนสมรรถนะ
99

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 6 คุณวุฒิวิชาชีพ )

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน อาชีพนักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน อาชีพผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น 5
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน อาชีพผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น 6
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน อาชีพผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น 7
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน อาชีพผู้จัดการอาคาร ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้จัดการนิติบุคคล 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้จัดการอาคาร 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ผ่าน
63.16%
ไม่ผ่าน 36.84%

ปฏิทินรอบประเมิน