การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
12
จำนวนสมรรถนะ
51

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 12 คุณวุฒิวิชาชีพ )

12 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพช่างตัดต่อแอนิเมชัน ชั้น 3
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพช่างตัดต่อแอนิเมชัน ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพช่างออกแบบเสียงแอนิเมชัน ชั้น 3
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพช่างออกแบบเสียงแอนิเมชัน ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนัก Compositor3 มิติ (3D Compositor) ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนัก Concept/Visual Artist ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนัก Concept/Visual Artist ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักทัศนศิลป์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักทัศนศิลป์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักบริหารโครงการ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักบริหารโครงการ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชัน ชั้น 3
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชัน ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักสร้างภาพแอนิเมชัน ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักสร้างโมเดล 3 มิติ (3D Modeler) ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักออกแบบโครงเรื่องแอนิเมชัน ชั้น 3
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักเขียนสตอรี่บอร์ด ชั้น 3
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักเขียนสตอรี่บอร์ด ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักแอนิเมเตอร์ 3 มิติ (3D Animator) ชั้น 5

ภาพรวมของสาขาแอนิเมชัน (Animation)

สาขาแอนิเมชัน (Animation)
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพช่างตัดต่อแอนิเมชัน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างออกแบบเสียงแอนิเมชัน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ไม่ระบุ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนัก Concept/Visual Artist 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักทัศนศิลป์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารโครงการ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชัน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักสร้างภาพแอนิเมชัน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักสร้างโมเดล 3 มิติ (3D Modeler) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบโครงเรื่องแอนิเมชัน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเขียนสตอรี่บอร์ด 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักแอนิเมเตอร์ 3 มิติ (3D Animator) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร) กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี
ผ่าน
47.26%
ไม่ผ่าน 52.74%

ปฏิทินรอบประเมิน